Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

I samarbete med sina partnerorganisationer har Ålands fredsinstitut arbetat med och bidragit till att utveckla olika metoder för bemäktande (empowermentarbete).

Inom de olika projekt och samarbeten för jämställdhet och empowerment som fredsinstitutet medverkat i har olika rapporter, utvärderingar och metodmanualer tagits fram. Länkar till materialet finns här.

Diskussionsgrupper med genusperspektiv

tjejgrupp2Tjejgrupper

Tjejgruppsmetoden har utvecklats i Norden, huvudsakligen i Sverige, Finland och på Åland. En tjejgrupp består av sex till åtta tonårstjejer som möts regelbundet under vägledning av en eller två kvinnliga ledare. Gruppen består vanligtvis av tjejer inom en viss åldersgrupp. Betoningen ligger på diskussion, som fokuserar på att reflektera över könsbalansen i samhället och syftar till att ifrågasätta samhällets maktstrukturer och stereotypa uppfattningar om könsroller. Det är tjejerna själva som föreslår diskussionsämnen och andra aktiviteter. Målet är bland annat att stärka flickors självtillit och självmedvetenhet, att träna dem att formulera sina åsikter och ta plats i en diskussion, att ge dem verktyg att utvecklas som människor och hantera olika svårigheter i sina liv. Metoden främjar även demokrati och samarbete samt förebygger våld, sexuella övergrepp och människohandel. Kunskaper och färdigheter som tjejerna får i tjejgruppen kan underlätta deras integration i samhället och göra dem  mer öppna för samhällsförändringar.  

Killgrupper

Killgruppsaktiviteter är organiserade på samma sätt som tjejgruppsaktiviteter med starkt fokus på jämställdhet och på att bygga upp en förståelse för könsnormer  i samhället. Killgruppen fungerar som en plats där samhällets maskulina normer och maskulina ideal problematiseras och ifrågasätts. Under killgruppsmötena har tonårskillar möjlighet att diskutera ämnen som de vill ha svar på eller funderar över. Viktiga frågor är också våld i killarnas vardag, sensualitet, attityder till kvinnor etc. Fokus ligger på enkla samtal. Syftet med killgrupper är att stärka killar i att göra egna val och ställningstaganden och hjälpa dem att kritiskt förhålla sig till de begränsande normer och värderingar som omger oss och formar oss till killar och män, tjejer och kvinnor. Dessutom kan verksamheten bidra till att utöka killarnas eget livsutrymme samt förändra deras attityder till våld, i synnerhet våld mot kvinnor.

Diskussionsgrupper för kvinnor

Grupper för kvinnor syftar till att ge kvinnorna ett forum för att diskutera kring sådana frågor som rör deras liv, relationer, välbefinnande samt roller i familjen och i samhället. Kopplingen mellan könsstereotyper och diskriminering av kvinnor synliggörs och problematiseras. Mötesupplägget främjar utbytet av åsikter och erfarenheter samt stärker deltagarnas beredskap att möta utmaningar och hantera krissituationer i livet. Olika interaktiva metoder används för att bygga upp kvinnornas självkänsla och självrespekt. Grupperna träffas en gång i månaden med en eller två utbildade ledare.

Diskussionsgrupper för män

Diskussionsgrupper för män har liknande mål och upplägg som grupper för kvinnor. Gruppen träffas vanligtvis en gång i månaden och diskuterar relevanta frågor beträffande familjeliv, föräldraansvar, relationer till kvinnor samt samhällsförväntningar gentemot män. Stereotyper kring könsroller som hindrar män från att utveckla en nära relation till sina barn tas upp och ifrågasätts. Fredlig konflikthantering och ickevåld är också viktiga temaområden för gruppdiskussion. Deltagarna inbjuds även till att reflektera över konsekvenserna av traditionella könsnormer samt den personliga och samhälleliga vinsten med jämställdhet både för kvinnor och män.

Fair sex - workshops för ungdomar

Ursprunget till konceptet Fair Sex är en informationskampanj som lanserades inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 2011. Under hösten 2011 och våren 2012 utvecklade och genomförde Ålands fredsinstitut workshops om fair sex för samtliga studeranden i årskurs två i åländska gymnasieskolor. Workshoparna syftar till att genom samtal om sex och relationer, ömsesidighet och jämställdhet förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland. Workshoparna är interaktiva där de unga tillsammans med utbildade workshopledare problematiserar sexuella förväntningar och könsnormer.Fair Sex-workshoparna i skolorna ger ungdomarna en möjlighet att diskutera sexuella förväntningar och könsnormer på ett interaktivt och problematiserande sätt. Workshoparna fokuserar på frågor som: hur kan jag se till att jag inte gör någon illa, hur kan jag se till att inte gör mig själv illa och hur kan jag försäkra mig om att jag agerar utifrån omtanke om mig själv och andra, snarare än utifrån normer, förväntningar och uppfattningar om vad man ”borde” göra.
För att ge en långsiktighet i det våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande arbetet och öka kunskapen om hur  kränkningar och diskriminerande normer ser ut samt hur man inom skolan kan hantera och motverka sexuella trakasserier och sexuellt våld hölls under 2013 även fortbildning för lärarna på högstadiet och gymnasiet. Läs mer om fair sex-projektet 2012 här.

Pedagogiskt arbete med genusperspektiv

Fredsinstitutets samarbetspartner Centrum för kvinnor och barn, Nendre, i Litauen har anammat den s.k. genuspedagogiken med inspiration från Björntomtens förskola i Gävle, Sverige. Syftet är att ge flickor och pojkar samma möjligheter och förutsättningar till utveckling, kunskap, färdigheter och utmaningar utan att hämmas av de traditionella könsrollerna. Personalen har utbildats i att granska sitt eget förhållningssätt, språk samt sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt så att de kan möta alla barnen på samma villkor oavsett deras kön. Grundläggande för genuspedagogiken är att stärka barnens självkänsla och självinsikt så att barnen kan välja sin framtid utifrån sin egen vilja och sina personliga intressen, snarare än utifrån förväntningar på kön.

Socialt arbete med genusperspektiv

Nendre har också utvecklat en modell för socialt arbete som beaktar flickors, pojkars, kvinnors och mäns individuella behov och förutsättningar. Sociala tjänster anpassas och planeras utifrån familjesituationen och syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt främja föräldraansvar på lika villkor. Föräldrarna och andra familjemedlemmar bjuds in till informations- och föreläsningstillfällen som bl. a. synliggör sådana frågor om reproduktiv hälsa och rättigheter, jämställd arbetsfördelning hemma etc. Problem relaterade till genusbaserat våld, sexuella trakasserier och missbruk tas upp och hanteras både med män och kvinnor i fokus.

 

FacebookTwitterLinkedin