Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

ELDIA-projektet avslutat – forskningsresultaten är nu tillgängliga

2014-11-20 07:47:00

Abstract: ELDIA projektet: flerspråkighet och språkmångfald är fortfarande en anomali

logo eldia red copyI början av 2014 avslutades projektet ELDIA (European Language Diversity for All) som startade i mars 2010 med hjälp av EU:s sjunde forskningsprogram, och nu har de flesta resultat publicerats. Projektet hade som mål att bidra till flerspråkighet (multilingualism) i Europeiska sammanhang, med hänsyn till dagens europeiska minoriteter. ELDIAs syfte var att ifrågasätta enspråkighetsnormen och dess antagande om ett naturligt samband mellan en persons språk och etniska tillhörighet. Projektet utgick från antagandet att språkmångfald utgör basen för jämställdhet och individuellt bemäktande. Projektet har innefattat studier av språk i migrantställning och språk med olika grader av officiell status. Alla minoritetsspråk som analyserades hörde till den finno-ugriska språkfamiljen, och det var för första gången som teman som flerspråkighet och språkmångfald tacklats till denna grad inom finno-ugriska studier. Språken som undersöktes inom ELDIA inte bara kämpar mot att de ska förfalla, utan också för deras synlighet och vitalisering inom nya områden som administration, politik och handel. De språk vars ställning analyserades är: ungerska i Slovenien, ungerska i Österrike, estniska i Tyskland, seto i Estland, võro i Estland, vepsiska i Ryssland, karelska i Ryssland, karelska i Finland, estniska i Finland, meänkieli i Sverige, kvänska i Norge och nordsamiska i Norge.

Läs mer ...

Fair Sex-projektet

2014-11-05 12:23:41
Vad är Fair Sex?   Hit kan du vända dig:
Fairsex te hemsida        Fairsex närärdetförsent hemsida
     
Om projektet Fair Sex:
Fairsex vemvillligga hemsida

Fler och bättre tjej- och killgrupper på Åland

2013-12-07 13:19:50

 År 2013 beviljades fredsinstitutet tillsammans med Folkhälsan på Åland Paf-medel från Ålands landskapsregering för det gemensamma projektet ”Fler och bättre tjej- och killgrupper på Åland”. Projektets mål är att lägga en grund för ett fortsatt samarbete mellan fredsinstitutet och Folkhälsan med målet att utöka och kvalitetssäkra tjej- och killgruppsverksamheten på Åland.

Tjej- och killgruppsmetoden är en fritidsaktivitet för ungdomar men också ett våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande ungdomsarbete. Grunden i metoden är ett demokratiskt, icke-hierarkiskt samtal mellan ungdomar och ledare. Ett övergripande syfte med tjej- och killgruppsverksamheten är att bemäkta tjejerna och killarna i grupperna genom att jobba för att stärka dem som individer i att göra självständiga val och ställningstaganden samt känna möjlighet att påverka sin egen tillvaro. En ökad självkänsla hos ungdomarna i gruppen samt övning i konflikthantering kan öka ungdomarnas förmåga att lösa konflikter utan våld. Jämställdhetsperspektivet är en viktig del i arbetet och ojämställda roller som faktor för våld i nära relationer är en central frågeställning. Metoden används för att främja jämställdhet och förbättra folkhälsa och samtidigt motverka exempelvis våld och diskriminering.  Arbetet med tjej- och killgrupper är därmed ett led i att arbeta för en fredlig samhällsutveckling, något som innebär att sträva till frånvaro av våld och ökat bemäktande för enskilda personer.

Fredsinstitutets huvudsakliga fokus i projektet ligger på metodutveckling, att arbeta med de praktiska momenten i tjej- och killgruppsmetoden samt den värdegrund som genomsyrar verksamheten.

Hösten 2013 skapades en första kunskaps- och materialbank, riktad till tjej- och killgruppsledare, och arbetet med att ta fram riktlinjer för kvalitetssäkring av verksamheten påbörjades. 

Tjejochkillgrupper

Öppna dörrar för tjejer i Azerbajdzjan

2013-11-15 11:22:33

Inom projektet ”Open Doors”, som påbörjade hösten 2011 och fortsätter fram till hösten 2014, samarbetar Ålands fredsinstitut och den azeriska kvinnoorganisationen Yuva kring den nordiska tjejgruppsmetoden som nu etableras i Azerbajdzjan.

Yuva jobbar för att främja kvinnors rättigheter och öka kvinnornas inflytande i beslutsfattande på alla samhälleliga nivåer. Inom projektet stöder fredsinstitutet tjejcentret ”Öppna dörrar” som öppnades i stadsdelen Ahmedli i Baku i maj 2012. Centret fungerar som en mötesplats för unga kvinnor mellan 16 och 25 och erbjuder från och med sommaren 2012 meningsfull fritidsverksamhet med genusperspektiv samt kurser i engelska och datakunskap.

Inom projektet har tjejgruppsledare utbildats och tjejgrupper har startats hos centret.

Mia Hanströms handbok om tjejgruppsmetoden som hittills har funnits på svenska, litauiska, ryska och lettiska har översatts till azeriska i en reviderad version. Handboken trycktes i slutet av 2012 och ska vara till stöd för ledarna i deras arbete samt bidra till kunskapsspridning.

Projektet finansieras med medel från Finlands utrikesministerium och Emmaus Åland.

Empowerment i Litauen och Ryssland 2010-2011

2010-09-01 11:20:16

Ålands Fredsinstitut driver sedan september 2010 trepartssamarbetet "Overcoming Gender Disparities as a Tool for Social Change" tillsammans med den litauiska organisationen Nendre och organisationen Zvezda Nadezhdy (”The Star of Hope”) från Kaliningrad-området (Ryssland). Projektets resultat studeras empiriskt av "Karelian Center for Gender Studies" i Petrozavodsk (Ryssland).

Projektets övergripande mål är att utveckla en unik empowermentmetod för att jobba med båda könen baserad på den nordiska tjej- och killgruppsmetoden. Metoden har gruppdiskussion som en utgångspunkt och används till att arbeta med båda könen i syfte att främja jämställdhet och öka kvinnors, mäns och ungdomars välbefinnande. Gruppmedlemmarna får möjlighet att reflektera över traditionella könsnormer och samhällsförväntningar samt hur dessa påverkar deras attityder, relationer och handlingar. Gruppledarna utbildades under hösten 2010 i Vilnius. Totalt når projektet ut till ca 40 män, 40 kvinnor och 100 ungdomar i Litauen och Kaliningradområdet i Ryssland.

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och Emmaus Åland.

Utmana könsroller för att motverka sexslaveri

2009-09-01 11:22:26

training_ggbg7

GENDER_ROLES_logoFrån oktober 2009 till december 2011 genomför Ålands fredsinstitut tillsammans med partnerorganisationen "Resurscenter för kvinnor, Marta" i Lettland projektet "Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking"/"Utmana könsroller för att motverka sexslaveri" med målet att utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa könsrelaterat våld och sexslaverI.

Eftersom brist på jämställdhet i samhället ger en grogrund för sexslaveri, människohandel och andra former av sexualiserat våld vill projektet ifrågasätta rådande könsroller och ge framförallt ungdomar tillfälle att fundera över när könsroller är bra och när de är begränsande. Ifrågasättande av rådande könsnormer kan ge större livsutrymme för såväl killar som tjejer.  Detta sker främst genom att ge ungdomar på Åland och i Lettland möjlighet att delta i så kallade tjej- och killgrupper i enlighet med den nordiska tjej- och killgruppsmetoden, som har jämställdhet som utgångspunkt. Inom projektet utbildas ledare som startar och driver sådana grupper.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Central Baltic Interreg IVA-programmet).

Här hittar du länkar till material, pressklipp och resurser som tagits fram eller använts inom projektet.

Här hittar du info om projektets partners och styrgrupp.
 
Läs mer...

EU_with_references_colour_low72 CB_logo_colour_low72

Upphovsmännen är ensamma ansvariga för innehållet på denna hemsida. Central Baltic interreg IVA-programmet kan inte hållas ansvarigt för innehållet.

Girl Power in Lithuania

2009-09-01 11:18:26

Under 2004-2009 deltog Ålands fredsinstitut som partner i projektet ”Girl Power in Lithuania” som drivs av Missing Persons’ Families Support Center (MPFSC) i Vilnius, Litauen. Projektet fortsätter ännu idag och  fokuserar framförallt på att stärka flickors självtillit och självmedvetenhet, att träna dem att formulera sina åsikter och ta plats i en diskussion, att ge dem verktyg att utvecklas som människor och att lära dem att se samhället utifrån ett könsperspektiv. Målgruppen i projektet är flickor från socialt utsatta familjer som löper störst risk att bli offer för sexslaveri. Många av tjejerna blir handplockade från gymnasieskolor och det rör sig oftast om tjejer som har växt upp med ensamstående marginaliserade mammor, alkoholiserade föräldrar eller på institutioner. Även tjejer som har utsatts för sexslaveri och återvänt till Litauen har genom ”Girl Power in Lithuania” kunnat delta i tjejgrupper. År 2010 fick projektet ett nytt namn ”Girl and Boy Power in Lithuania” i och med att man planerar att utbilda killgruppsledare och starta killgrupper med genusperspektiv.

Nendre – erfarenhetsspridning

2009-09-01 11:08:11

Åren 2005 till 2009 drev Ålands fredsinstitut projektet ”Nendre – erfarenhetsspridning” i samarbete med centret för kvinnor och barn Nendre i Vilnius, Litauen. Projektet finansierades av Finlands utrikesministerium och Emmaus Åland och syftade till att sprida Nendres erfarenheter av socialt arbete bland marginaliserade samhällsgrupper till organisationer i Kaliningrad-regionen och Vitryssland. Ett annat mål var att starta liknande initiativ i partnerländerna, med fokus på demokrati och jämlikt deltagande som grund för förändring på såväl individ- samt samhällsnivå.

Som resultat av erfarenhetsutbytet har flera partnerorganisationerna startat egna sociala initiativ som i olika utsträckning fortsätter även efter projektets slut. Organisationen Zvezda Nadezhdy (”The Star of Hope”) i Kaliningrad har valt minderåriga gravida flickor som målgrupp. Genom rådgivning och vägledning får de unga kvinnorna hjälp med att utveckla sina moderskapsfärdigheter samt att hantera de psykiska, fysiska och sociala omställningar som graviditeten innebär. Efter barnets födsel ges mammorna fortsatt stöd i enlighet med ett individuellt handlingsprogram som syftar till att stärka relationen till barnet och skapa förutsättningar för en trygg familjemiljö. En annan organisation i Kaliningradområdet, Vozrozhdenije semji (”Rebirth of the Family”), jobbar med ensamstående mammor som saknar motivation att uppfostra sina barn och förbättra familjens levnadsförhållanden. Mammorna erbjuds social, juridisk och psykologisk rådgivning, för barnen ordnas konst- och lekterapi; familjerna får möjlighet att delta i olika kulturella aktiviteter. Samarbetet med de vitryska organisationerna och deras pilotverksamhet som startat inom projektet ”Nendre –erfarenhetsspridning” fortsatte efter 2007 att utvecklas med stöd från Nordiska ministerrådet under namnet ”Nordic-Baltic-Belarusian Network for Empowerment of Marginalized groups and prevention of trafficking” (läs mer nedan).

Under projektets gång har tolv nätverksmöten ordnats för partnerorganisationerna. Förutom erfarenhetsutbytet och presentationer av Nendres olika verksamhetsområden har möten inkluderat workshops och diskussioner om frågor rörande social-, genus- och familjepolitik, social inklusion, jämställdhet, organisationsutveckling samt motverkande av människohandel. Projektet resulterade också i en metodmanual som beskriver modellen för socialt och pedagogiskt arbete som utarbetats vid Nendre; en ny hemsida för Nendre samt en rad publikationer av de ryska projektpartners som riktar sig både till deras klienter (kvinnor och barn) samt till andra sociala aktörer.

Läs mer om projektet här.

Nordic-Baltic-Belarusian network for empowerment of marginalized groups and prevention of trafficking

2009-09-01 11:04:43

Samarbetet med de vitryska organisationerna Duxovnost (”Spirituality”) and Provintsija (”Province”) som startat inom projektet ”Nendre – erfarenhetsspridning” utvecklades under åren 2007-2008 med stöd från Nordiska ministerrådet. Då partnerorganisationerna upplevde den ökande människohandeln i Vitryssland som ett av de mest akuta samhällsproblemen valde de att fokusera på förebyggande insatser i form av tjejgruppsverksamhet. Efter att ha fått en introduktion av metoden och studerat erfarenheter av tjejgruppsarbetet vid Nendre startade de vitryska ledarna gruppverksamheten i fem olika städer i Vitryssland – Gomel, Mogilev, Minsk, Borisov och Bolodechno. De har också fått fortbilda sig samt träffa författaren av handboken för tjejgruppsledare Mia Hanström i samband med ett seminarium på Åland. Metodmanualen har även översatts till ryska.

Förutom tjejgruppsverksamheten har de vitryska partnerorganisationerna ordnat olika aktiviteter och workshops för ungdomar med färre möjligheter, bl. a. föräldralösa ungdomar och barn från socialt utsatta familjer. Syftet har varit att stärka ungdomar i socialt svaga grupper och utveckla deras färdigheter så att de blir bättre rustade att möta olika problem och situationer i livet. En grupp ungdomsledare som fått möjlighet att utveckla sin kompetens inom projektet fortsätter nu föra vidare dessa erfarenheter på frivillig basis.

Med tanke på de svåra verksamhetsförhållanden för NGOs som råder i landet har projektet även varit betydelsefullt för kapacitetsutveckling av medborgarorganisationer i Vitryssland.

Bridging experiences - prevention of gender based violence and trafficking in Finland and Northwest Russia

2009-09-01 10:55:37

Under år 2009 etablerade Ålands fredsinstitut kontakter med "Karelian Center for Gender Studies" i Petrozavodsk, Ryssland. Syftet med samarbetet var att utbyta erfarenheter av jämställdhetsarbete och olika metoder som kan användas för bekämpning av könsrelaterat våld, inklusive sexslaveri. Projektet finansierades av Nordiska ministerrådet.

Organisationsrepresentanterna träffades både i Petrozavodsk och på Åland för att studera lokala insatser och samhällsinitiativ relaterade till genusbaserat våld, jämställdhetsfrämjande åtgärder samt förebyggande verksamhet riktad till ungdomar. Fredsinstitutets partners från Litauen, Vitryssland och Kaliningrad området deltog i kunskapsutbytet och bidrog med egna erfarenheter. Dessutom jämfördes utvecklingen av kvinnors situation, jämställdhetsdebatten samt genus- och familjepolitiken i de representerade länderna, inklusive Åland och Finland. Under den avslutande konferensen på Åland presenterade forskarna vid "Karelian Center for Gender Studies" resultat av en undersökning om hur tidningar i Litauen, Vitryssland och Ryssland rapporterar om jämställdhet, människohandel och könsrelaterat våld.

Samarbetet med "Karelian Center for Gender Studies"fortsätter inom ramen för pågående projektet ”Overcoming Gender Disparities as a Tool for Social Change”.

mÅngfaLd på Åland

2009-08-12 06:52:31


BlommorKampanjen mÅngfaLd på Åland påbörjades sommaren 2009 som ett samarbete mellan organisationer och företag på Åland och fortsatte in i början av 2010. Genom kampanjen ville vi visa att vi arbetar för samma mål - ett mångkulturellt Åland där alla, oberoende av bakgrund, lever och trivs tillsammans!

Ladda ner broschyren som som pdf här.

Läs mer ...
FacebookTwitterLinkedin