Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Norden_och_freden_logo

Norden har erfarenheter av fredlig konfliktlösning och fredlig samexistens som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter. Samtidigt finns det tecken som tyder på att Norden är på väg att frångå sin traditionella fredsprofil. Hur ser de nordiska länderna - var för sig och gemensamt - på fred? Hur rimmar fredsprofilen med ökat samarbete kring säkerhets- och försvarsfrågor mellan de nordiska länderna? Ska Norden vara och betraktas som en fredsregion även i framtiden? Hur kan man förstärka och utveckla fredsprofilen? Hur kan nordiska erfarenheter bidra till fredlig samhällsutveckling runt om i världen?

Ålands fredsinstitut vill skapa arenor där Nordens fredsprofil kan diskuteras och arbetar därför för att få till stånd ett årligen återkommande nordiskt fredsforum där politiker, diplomater, forskare från olika discipliner och representanter för civilsamhället från de nordiska länderna kan samlas för att diskutera Nordens förhållande till fred, historiskt och i nuet, i teori och praktik, internt och i externa relationer.

Ålands fredsinstitut följer utvecklingen mot utökat nordiskt samarbete kring säkerhets och försvarssamarbete. Ålands fredsinstitut anser att syften med och konsekvenser av ett sådant samarbete måste diskuteras kritiskt och i relation till Nordens traditionella fredsprofil.

Hösten 2013 startade - som ett första steg mot ett nordiskt fredsforum - projektet "Norden för fred?" där organisationer från alla de nordiska länderna samlas och diskuterar sinsemellan samt arrangerar öppna debatter i samtliga länder. Läs mer om projektet här.

Ett PM som sammanfattar hur och varför Ålands fredsinstitut arbetar med frågan om ett nordiskt fredsforum finns i pdf här.

Nedan finns länkar till debattartiklar och andra texter som fredsinstitutet skrivit angående temat Norden och freden.

Debattartikel om nordisk kursändring
Det finns tecken på att Norden är på väg tillbaka till statscentrering och realpolitik i en tid då alternativa synsätt behövs som allra mest, hävdar nätverket Norden för fred? i en artikel skriven av fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark som publicerades i Upsala Nya tidning den 28.3.2014. Artikeln har undertecknats av  representanter från de sex nordiska organisationer som medverkar i projektet/nätverket.
Artikeln finns på UNT:s hemsida här och för nedladdning i pdf här. 

Artikel om Norden och freden
En insändare med orginaltiteln "Hur kan de nordiska länderna hantera en allt svårare global fredssituation?", skriven av Sia Spiliopoulou Åkermark publicerades i Tidningen Åland och Nya Åland 21.3.2014. Den kan laddas ner i pdf här.

Debattartikel om fredsperspektiv i säkerhetsdebatten
Den 6.6.2013 publicerade Hufvudstadsbladet en debattartikel skriven av Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och informationsansvariga Susann Simolin om vikten av att minnas fredsperspektivet i den pågående debatten om nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete.
Debattartikeln kan läsas på Hufvudstadsbladets hemsida, här.
Debattartikeln i orginal kan laddas ner i pdf här.

Debattartikel: Bör nordiskt samarbete utveckla en säkerhetsprofil eller en fredsprofil?
Debattartikel som publicerats i Föreningen Nordens tidning i Sverige och Danmark i april 2013.
Föreningen Norden Danmarks tidning Norden nu nr 2-2013 finns tillgänglig i pdf på föreningens hemsida, här. (Debattartikeln finns på sidan 19)

Summering av debatten ”Norden och freden”
25.3.2013 anordnade Ålands fredsinstitut i samarbete med Föreningen Norden Åland en debatt med anledning av planerna om nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete.
En artikel om seminariet finns på fredsinstitutets hemsida, här.
Texten om seminariet finns även i pdf-format, här.
Inledare Pertti Joenniemis anförande i pdf kan laddas ner här.

Kort information från CENS seminarium Säkerhetspolitik i Norden idag och i morgon
Den 14.12.2012 deltog fredsinstitutet i seminariet Säkerhetspolitik i Norden idag och i morgon anordnat i Helsingfors av Centrum för Nordenstudier, CENS, tillsammans med Pohjola Norden i Helsingfors och NordForsk nätverket Nordic Co-operation Revisited.
På fredsinstitutets hemsida finns en kort nyhetsartikel om seminariet, klicka här.

Debattartikel: Nordens fredsprofil måste diskuteras
Debattartikel som publicerades i Hufvudstadsbladet och Ålandstidningen i november 2012.
Debattartikeln i pdf kan laddas ner här.

Filmupptagning från seminarium i Köpenhamn
Ålands fredsinstitut deltog den 9 mars 2011 i ett seminarium om utökat nordiskt fredssamarbete anordnat i Köpenhamn av Nordiska rådet.
Läs mer på fredsinstitutets hemsida här.
Seminariet filmades, och kan följas här.

Debattartikel: Fredlig lösning av konflikter eller ökat militärt samarbete?
Nordiska rådet hade möte på Åland 29-30.9.2009 och diskuterade då bland annat frågor om säkerhet och utökat samarbete. En debattartikel skriven av Ålands fredsinstituts direktör publicerades i Ålands lokaltidningar, och kom också upp till diskussion bland deltagarna i mötet. Debattartikeln kan du läsa i pdf här.

Bakgrundsmaterial om nordiskt samarbete om försvars- och säkerhetspolitik:

 

Finlands utrikseministerium, nyheter, 21.2.2014 De nordiska länderna skapar visioner om en gemensam framtid med länkar till gemensamt uttalande av utrikesministrarna, samarbetsministrarnas deklaration och försvarsministrarnas vision.

Rapport från Utikespolitiska institutet: Norden - Making a Difference? Possibilities for enhanced Nordic cooperation in international affairs, Publicerad 20.6.2011, Teija Tiilikainen och Kaisa Korhonen (eds.)

På det nordiska samarbetets officiella hemsida finns artiklar och publikationer som tangerar frågor om säkerhets- och försvarssamarbete samlade.

Beskrivning av nordiskt försvarssamarbete på norden.org.

De nordiska utrikesministrarna enades om en solidaritetsförklaring på det utrikes- och säkerhetspolitiska området mellan de nordiska länderna under sitt möte i Helsingfors i april 2011.

NORDEFCO etablerades 2009 i samband med att de nordiska försvarsministrarna ingick ett samförståndsavtal i syfte att stärka och effektivisera det nordiska försvarssamarbetet.

Rapporten Nordiska gemenskaper författad av Johan Strang presenterades under Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 2012.

I Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets årsbok 2010 utvecklar Gunnar Wetterberg en vision om Förbundsstaten Norden.

Nordiska rådets publikation Én for alle, alle for én, Nyt nordisk forsvarssamarbejde?, 2009. 

Thorvald Stoltenberg, som tidigare har varit såväl försvars- som utrikesminister i Norge, presenterade 2009 rapporten ”Nordiskt samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitik”.

 

FacebookTwitterLinkedin