Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska
English
Ruskij
Suomeksi
Español

Ny bok om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Besök från Moldavien och Gagauzien
fredag, 20 maj 2016

Den 25-26 maj fick Åland besök av representanter för arbetsgruppen för parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling. Gagauz-Yeriregionen i södra Moldavien fick självstyrelse under 1990-talet för att skydda den gaguaziska minoritetens rättigheter. Studiebesöket till Åland arrangerades av CMI, som arbetar för att underlätta informella och offentliga dialogprocesser mellan parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling, med syfte att förbättra mekanismerna för relationer mellan staten och självstyrelsen.

På Åland hade gruppen flera möten med tjänstemän och politiker och därefter arrangerade Ålands fredsinstitut ett rundabordssamtal för besökarna, modererat av direktören, professor Kjell-Åke Nordquist och med deltagande av styrelsens ordförande, Barbro Sundback, forskningsledaren, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskare Saila Heinikoski och informationsansvarig Susann Simolin.

I rapporten ”Conflict Regulation through Self-Rule: Success factors for Territorial Autonomy Systems”, som publicerades i Ålands fredsinstituts rapportserie som nummer 1-2015, har Felix Schulte använt Gagauzien som en av fallstudierna. Rapporten kan hittas här.

Kjell-Åke Nordquist utnämnd till professor
fredag, 20 maj 2016

Kjell Ake NordquistFredsinstitutets direktör, Kjell-Åke Nordquist, har fått en ny titel. Han har utnämnts till professor i internationella relationer med särskild inriktning på praktiskt fredsbyggande och mänskliga rättigheter vid programmet för Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm.

Blogginlägg om världsomspännande krisprat av Sia Spiliopoulou Åkermark
måndag, 09 maj 2016

Idag, på Europadagen den 9 maj, publiceras ett blogginlägg där docent Sia Spiliopoulou Åkermark noterar en ökande användning av ordet "kris". Hon argumenterar för att detta världsomspännande "krisprat" kan överskugga de framgångar som nåtts med hjälp av multilateralt samarbete och att det kan tjäna som skäl för att göra undantag från överenskomna juridiska och sociala normer.

Läs texten här.

Lunchseminarium med Gunilla Herolf 17.5.2016: Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?
torsdag, 28 april 2016

GunillaDen 17.5.2016 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium med rubriken ”Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?”

Med Lissabonfördraget skulle EU bli bättre rustat att hantera problemen i Europa och dess närhet. I stället ser vi en organisation i kris, samtidigt som problemen hopar sig. De initiativ som tas kommer nu från de stora länderna. Hur ska små länder agera?

Talare är fil. dr. Gunilla Herolf, ordförande för Ålands fredsinstituts forskarråd, som i många år forskat om europeisk integration och det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet, bland annat vid  Utrikespolitiska Institutet i Stockholm och vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

Lunchseminariet hålls i hotell Arkipelags restaurang. Den som vill äta lunch kan köpa mat i restaurangen och ta med sig till seminariet som börjar kl 11.30 och pågår en timme.

Anmäl gärna ditt deltagande här.

Nyhetsbrev / Newsletter 2/2016
torsdag, 28 april 2016

Heather sv en

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 2/2016

Download newsletter in pdf /ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL

  • Ny rapport granskar hur EU-rätten påverkar Ålands självstyrelse
  • Lunchseminarium med Gunilla Herolf: Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?
  • Praktikansökningar för hösten 2016 tas emot
  • Fredsinstitutet i Östtimor/Timor-Leste, Myanmar/Burma, Haag och Uppsala
  • Blogginlägg och publikation om språklig rättvisa och flerspråkighet i Europa

 CONTENTS

  • KaNew report assesses how EU law is affecting the autonomy of Åland
  • Lunch seminar: PhD Gunilla Herolf on EU security politics
  • Call for applications for autumn internship
  • The ÅIPI in East Timor/Timor-Leste, Myanmar/Burma, The Hague and Uppsala
  • Blog piece and publication on language equality and language diversity in Europe
Direktör Kjell-Åke Nordquist föreläste i Östtimor
tisdag, 26 april 2016

Kjell Ake Osttimor 2016

Den 16 – 23 april besökte fredsinstitutets direktör, Kjell-Åke Nordquist, Timor-Leste där han höll flera offentliga föreläsningar om övergången mellan post-konfliktsituationer och långsiktig stabilitet och statsbyggnad, hela tiden med utgångspunkt från Nordquists medlingsarbete i Timor-Leste 1998- 2003. Dessutom diskuterades samverkan med företrädare för universitet och regeringsorgan om möjligheten att utveckla ett samarbete om konflikthanteringsmodeller, baserat på de mångåriga historiska kontakterna mellan Åland och Östtimor. Stort intresse fanns också för att ta emot praktikanter eller studerande med intresse för att studera turismutveckling, regionalt ekonomiskt samarbete och miljö – frågor där Åland har både erfarenhet och kompetens. Förhoppningen är, att normala och fruktbärande kontakter inom flera samhällsområden kan komma till stånd mellan Åland och Östtimor, nu när landet har bilagt de centrala interna konflikterna och istället är på väg att utvecklas till en fungerande demokrati.

Läs mer...
Ny rapport granskar hur EU-rätten påverkar Ålands självstyrelse
måndag, 25 april 2016

anna lena 2008Rapport 1 2016 Anna Lena Sjolund Page 01Rapport från Ålands fredsinstitut, nr 1-2016
EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland

Författare: Anna-Lena Sjölund

På Åland finns en uppfattning om att Finlands och Ålands EU-medlemskap medfört ett ”självstyrelseläckage”, dvs att det självstyrda landskapet Ålands möjligheter att stifta lagar har inskränkts. I rapporten ”EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland” kartlägger, beskriver och analyserar folkrättsjuristen Anna-Lena Sjölund om och i så fall på vilket sätt EU-medlemskapet har inneburit att Åland förlorat en del av sin lagstiftningsbehörighet så att den överförts till riket.

Rapporten kan laddas ner i pdf här.

Ett informationsblad om rapporten finns i pdf här.

Spiliopoulou Åkermark deltog i OSSE-konferens om minoriteter i Haag
måndag, 25 april 2016

Sia Haag 2016Den 20-21 april deltog forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark i en konferens som hölls med anledning av att det är 20 år sedan Haagrekommendationerna om nationella minoriteters rätt till utbildning antogs. Konferensen ordnades i Haag av OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter, Astrid Thors.

Den två dagar långa konferensen sammanförde 180 regeringsrepresentanter, experter, lärare, pedagoger, civilsamhällesrepresentanter och andra aktiva inom utbildning, konfliktlösning och fredsbyggande, för att diskutera vilka utmaningar som finns när det gäller att anpassa utbildningssystem till etniskt diversifierade samhällen.

Läs mer...
Spiliopoulou Åkermark i gästföreläsningar och seminarium i Uppsala
söndag, 24 april 2016

Sia talarUnder april månad är fredsinstitutets forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, gästforskare vid Centret för Rysslandsstudier och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Under sin vistelse i Uppsala håller hon två gästföreläsningar och medverkade den 13 april i seminariet ”Europas föränderliga säkerhetslandskap – utmaningar och lösningar” arrangerat av Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa vid Uppsala universitet. Övriga paneldeltagare var Johannes Malminen (dr i statsvetenskap, säkerhetspolitisk analytiker och enhetschef för det säkerhetspolitiska området vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI) och Katarina Tracz (chef för tankesmedjan Frivärld). Moderator var Sverker Gustavsson, professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Den 18 april höll Spiliopoulou Åkermark en gästföreläsning om nya former av civilt-militärt samarbete i Östersjön vid Uppsala universitet. Föreläsningen arrangerades av Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa och Svenska institutet för internationell rätt. Spiliopoulou Åkermark, som leder det pågående forskningsprojektet "Demilitarisering i en allt mer militariserad värld", använde Ålands demilitarisering som fallstudie, och diskuterade hur det ökande civil-militära samarbetet i Östersjöregionen kan bidra till att vidare sudda ut gränsen mellan krig och fred och också kan förändra vår förståelse av grundläggande folkrättsliga begrepp, som till exempel ”suveränitet”. Den 26 april höll hon en gästföreläsning om minoritetsutbildning, där hon bland annat utgick ifrån resultat från forskningsprojektet European Language Diversity for All (ELDIA, 2010-2013, som hon och fredsinstitutet medverkat i. 

Praktikansökningar för hösten 2016 tas emot t.o.m. 9.5.2016
måndag, 18 april 2016

Ålands fredsinstitut erbjuder en möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under hösten 2016. Vi söker dig som har ett intresse av eller nyfikenhet på frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära deltagande i seminariearrangemang, informationsspridning samt utveckling av vår hemsida. Därför får din studieinriktning gärna vara samhällsvetenskapliga ämnen och/eller IT, kommunikation och informationsförvaltning. Arbetsspråken på institutet är svenska och engelska, kunskaper i finska och andra språk är meriterande. För att kunna ansöka om praktik på fredsinstitutet bör du ha avklarat minst det första året av dina studier, men inte ha tagit mastersexamen ännu. Praktikperioden kan vara från två månader till fem och äga rum närsomhelst under höstterminen enligt vad vi kommer överens om. Praktik under juni och juli är dock inte möjlig, eftersom handledningen då är begränsad.

Information i pdf kan laddas ner här.

Läs mer...

FacebookTwitterLinkedin