Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

The Åland Peace Blog

Since the very beginning (in 1992) the Åland Islands Peace Institute has
worked with questions of security, minorities and autonomy. The purpose is
to prevent and manage conflicts, always with a gender awareness. Throughout
the years we have gathered knowledge and strengthened expertise within these
areas, and a new phase was initiated in 2007 with the development of the
Peace Institute's research and investigation capacity. The Peace Institute
arranges seminars, conferences and courses within these areas and regularly
publishes reports and books. We believe that some of the knowledge and
the insights that we acquire should be disseminated to a wider public in a
shorter and quicker form. This is why we are creating the blog. It is
knowledge-oriented and analyzes or comments briefly - but quickly -
news, events and phenomena with the purpose of providing deeper
understanding. The staff and the board of the Peace Institute will
contribute to the blog.

Sia Spiliopoulou Åkermark
Director of the Peace Institute, Associate Professor in International LawSia_nu

Sia Spiliopoulou Åkermark är Fredsinstitutets direktör och ansvarig för forskningsverksamheten.

Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna.

Den 26 januari meddelade finska marinen att man står som värd för den multinationella Northern Coasts-övningen (NOCO) som ordnas i finska vatten i september 2010. Det intressanta i meddelandet är att övningen kallas för en 'krishanteringsövning', inte enbart och enkelt för en militär eller marin övning. Krishantering är ett relativt nytt begrepp som har slagit rot i internationell, europeisk och finsk politik och retorik. Det är framför allt de s.k. 'nya hoten' som ska hanteras, som exempel nämns ofta terrorism, sjöröveri, stora miljökatastrofer.
Vad är det då för ett grepp, det att vi nu talar så ofta om 'krishantering'? En klar effekt som visas i exemplet med den finska marina övningen är att man gärna utgår ifrån nödvändigheten av militärens närvaro för att hantera 'krisen'. I våra medvetanden blir det en självklar sanning att kriser ska hanteras militärt. För det andra suddas gränserna mellan militär och polisiär våldsanvänding ut. Dessa två system har varit skilda under lång tid i norden och de styrs av olika regelverk och övervakningsmekanismer. Det nya betraktelsesättet gör att det uppstår en gråzon mellan militärens och polisens uppgifter och rätt att använda våld. Vilka regler gäller när militären agerar i fredstid för att hantera en kris? Betraktas terrorister som fiender, som blir krigsfångar om de grips? Vem har rätt att besluta om olika tvångsåtgärder i fråga om sjöröveri? Om vi har ett internationellt samarbete för krishantering vilken rättsordning ska avgöra vilka tvångsåtgärder eller våldsnivå som får användas i olika situationer? Även för Ålands del uppstår viktiga frågor. Vilken position har gråzonen mellan militär och civil verksamhet under demilitariserings- och neutraliseringsreglerna? Vem, hur och när kan "krishantera" i den demilitariserade zonen? Frågorna är många och svåra och slätas ut eller kanske sopas de under mattan genom att vi så lättvindigt talar om krishantering.

Marinens pressmeddelande finns på:
http://www.mil.fi/maavoimat/tiedotteet/5816.dsp


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna.

The blog pieces are written by the peace institute's present or former staff, guest researchers, board members or invited guest writers. The opinions are the author's own.
FacebookTwitterLinkedin