Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

The Åland Peace Blog

Since the very beginning (in 1992) the Åland Islands Peace Institute has
worked with questions of security, minorities and autonomy. The purpose is
to prevent and manage conflicts, always with a gender awareness. Throughout
the years we have gathered knowledge and strengthened expertise within these
areas, and a new phase was initiated in 2007 with the development of the
Peace Institute's research and investigation capacity. The Peace Institute
arranges seminars, conferences and courses within these areas and regularly
publishes reports and books. We believe that some of the knowledge and
the insights that we acquire should be disseminated to a wider public in a
shorter and quicker form. This is why we are creating the blog. It is
knowledge-oriented and analyzes or comments briefly - but quickly -
news, events and phenomena with the purpose of providing deeper
understanding. The staff and the board of the Peace Institute will
contribute to the blog.

Sia Spiliopoulou Åkermark
Director of the Peace Institute, Associate Professor in International LawLarsingmar 72
Lars Ingmar Johansson är lagtingsdirektör emeritus, skribent, föredragshållare och utredare framför allt angående Ålands självstyrelse och lagtingets arbete. Medarbetare i fredsinstitutets skrift ”Fredens öar” som utgetts i flera reviderade upplagor. Han är medlem av fredsinstitutets styrelse sedan 2009.

Presidentvalet 27.10.2013

Söndagen den 27 oktober 2013 förrättades presidentval i Georgien. Vid valet utsågs en efterträdare till den avgående presidenten Mihail Saakashvili som innehaft ämbetet två perioder och inte kunde återväljas. I valet uppställdes sammanlagt 23 kandidater.
Valförberedelser och genomförande av valen handhas i Georgien av den centrala valkommissionen (CEC). En delegation från CEC under ledning av dess ordförande Zurab Kharatishvili besökte i mars 2013 Finland för att bekanta sig med vallagstiftning och valadministration. Delegationen besökte då under en dag Mariehamn och sammanträffade bland annat med mig och två andra erfarna åländska valadministratörer. Som en följd av detta översände CEC i augusti en inbjudan till mig att övervaka presidentvalet den 27 oktober. I inbjudan betonades följande: ”Holding transparent, free and fair elections are of paramount importance not only for the election administration but the whole country to ensure the prevalence of democratic values”.
Inbjudan innebar att jag under dagarna 26-28.10.2013 ingick i en särskild observatörsgrupp om drygt 40 personer från ett 15-tal länder. Gruppen bestod av i första hand företrädare för valmyndigheter i olika länder (statliga valkommissioner el. motsv.), till stor del forna sovjetstater och östblocksländer (dock inte Ryssland) men också länder som Mexico, Sydkorea och Turkiet. Vidare deltog ett antal organisationsrepresentanter, bl.a. Centre for Parliamentary Studies med säte i London och organisationen för ”European Election Officials” med säte i Budapest . Själv registrerades jag som representant för Ålands fredsinstitut. I gruppen ingick inte några andra finländska eller nordiska representanter. Gruppen togs emot som CEC:s särskilda gäster och följde i huvudsak ett av värdarna uppgjort program.
Observationsverksamheten spelade en central roll i anslutning till valet. Totalt hade CEC ackrediterat 65 organisationer omfattande sammanlagt över 1200 observatörer. Viktigast med tanke på valövervakningen och störst av dem var OSSE med över 500 korttids- och långtidsobservatörer jämte ca 75 parlamentariska representanter (de sistnämnda under ledning av Finlands förutvarande utrikesminister, rdm Ilkka Kanerva). Till dessa internationella observatörer tillkom alla de lokala observatörer som enligt georgisk tradition och vallagstiftning finns närvarande i vallokalerna som representanter för partier och väljargrupper. Deras antal var i hela landet över 60.000.
Gruppen besökte vid två tillfällen CEC:s högkvarter och togs båda gångerna emot av CEC:s nyvalda ordförande Tamar Zhvania (tidigare ordföranden Kharatishvili hade avgått sedan han ställt upp som kandidat i presidentvalet). Vid det första tillfället 26.10 gavs gruppen allmän information om valet och de olika förberedelser som CEC vidtagit. Vid det andra tillfället på valkvällen 27.10 informerades gruppen om systemet för rösträkning och kunde följa den separata processen att räkna de röster som avgetts utomlands.
Från CEC:s sida framhöll man särskilt att betydande insatser gjorts för att förbereda valfunktionärerna för sitt arbete. Ett av OSSE:s påpekanden från valet 2008 var brister i färdigheterna hos valfunktionärerna på många håll. Ett flertal skriftliga handledningar för valmyndigheter på olika nivå hade sammanställts. En DVD-skiva med anvisningar för förfarandet i vallokalerna hade producerats. Detta material liksom hela den nya vallagen hade översatts och distribuerats också på engelska och utdelades till de utländska valobservatörerna.
CEC framhöll vidare att särskilda aktiviteter gjorts med tanke på etniska och andra minoriteter. I 12 valkretsar fanns sammanlagt 338 röstningsområden anpassade för väljare tillhörande etniska minoriteter. Valmaterial på armeniska och azeriska tillhandahölls liksom tvåspråkiga valsedlar, kandidatlistor och vallängder, georgiska-azeriska i 200 röstningsområden och georgiska-armeniska i 130 röstningsområden. På CEC Call Center utlovades information på dessa språk samt ryska. Olika NGO:s hade beviljats stöd, delvis via UNDP, för projekt i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om valet hos väljare tillhörande etniska minoriteter.
För handikappade hade möjligheterna att delta i valet underlättats genom anpassning av vallokalerna samt genom särskilt material för synskadade väljare.
Under valdagen 27.10 hade vi möjlighet att i mindre grupper följa valförrättningen i ett 10-tal olika vallokaler runtom i huvudstaden Tbilisi. Det allmänna intrycket var att valen förrättades i en lugn och ostörd atmosfär. Vi noterade inte några längre köer, ingen väljare blev avvisad från vallokalen under våra besök, äldre och ovana väljare blev korrekt handledda av valfunktionärerna. Med beaktande av OSSE:s påpekande efter valet 2008 noterades att det utanför vallokalerna inte förekom polisbevakning, inte heller noterades där grupper av personer som möjligen otillbörligt kunde tänkas påverka väljarna.
I huvudstaden Tbilisi hade valet organiserats i ett stort antal röstningsområden omfattande i genomsnitt ca 1.500 väljare med var sin vallokal. Dessa var inrymda i skolor, ämbetsverk och liknande allmänna utrymmen. Intrycket var i huvudsak välorganiserat men utrymmena i många av de vallokaler vi besåg var relativt trånga och rörelsemönstret för väljarna föreföll ibland något rörigt (olika köer som möttes). Till detta intryck bidrog det stora antalet valfunktionärer (8-10 personer) samt de lokala observatörerna (ofta 5-10 personer) som fanns sittande längs väggarna.
I alla lokaler fanns enligt CEC:s anvisningar särskilda valbås för rörelsehindrade där man sittande kunde fylla i valsedeln. Flera vallokaler kunde dock nås endast via ibland ganska höga trappor och/eller låg vid en bakgata och fyllde därmed inte till alla delar målsättningen om tillgänglighet.
Enligt det system som tillämpades skulle varje väljare i vallängden kvittera att han/hon röstat och därutöver märktes en fingertopp med osynligt bläck. Vid ankomsten till vallokalen granskade en funktionär med en särskild lampa att väljaren inte hade sitt finger märkt. Vid varje vallokal fanns en kopia av vallängden uppsatt utanför lokalen så att väljaren före inträdet i lokalen kunde kontrollera sin rösträtt.
Till skillnad från förfarandet i Finland stämplades valsedeln redan då den gavs ut till väljaren och den försågs dessutom med valfunktionärens signatur. Väljaren dirigerades därefter till valbåset för att på valsedeln markera sin kandidat. Sedeln var utformad som en blankett med samtliga kandidaters namn och nummer. Väljaren gick därefter till valurnan där en funktionär tillhandahöll ett kuvert i vilket valsedeln skulle placeras. Funktionären kontrollerade samtidigt att sedeln var stämplad och påtecknad på baksidan. Kuvertet var dock inte anpassat till valsedelns format. Sedeln var inte förhandsvikt eller -falsad utan vikningen måste göras av väljaren själv. Detta ledde till att väljaren ofta måste visas till rätta eller få handgriplig hjälp varvid det kunde finnas möjlighet att valhemligheten inte till alla delar tillgodosågs om väljaren råkade visa upp sin ovikta valsedel. Inte heller tillslöts valkuvertet utan det lämnades i valurnan med fliken öppen. Valsedlar som inte är inneslutna i kuvert räknas som ogiltiga. Några fall där sedeln skulle ha fallit ur kuvertet kunde jag dock inte notera. I vallokalerna tillhandahölls transparenta valurnor av plast.
Vid sidan om det arrangerade programmet besökte jag en vallokal kl. 20.00 i samband med att röstningen avslutades. Också detta skedde i vederbörlig ordning. Ingen kö fanns då lokalen stängde, på plats fanns ett flertal lokala observatörer samt två andra internationella observatörer. Avvikande från det förfarande som brukar tillämpas i Finland öppnades inte valurnan omedelbart av funktionärerna utan först genomfördes en omsorgsfull granskning av vallängden och räkning av antalet väljare.
Det preliminära valresultatet offentliggjordes några timmar efter att vallokalerna stängts. Enligt de siffror CEC publicerade fick kandidaten för Georgiens dröm (premiärministerns parti) Giorgi Margvelashvili ca 62 %, kandidaten för Nationella rörelsen (Shaakashvilis parti)Davit Bahradze ca 21 % och kandidaten för Demokratiska rörelsen Förenade Georgien Nino Burjanadze ca 10 %. Övriga kandidater erhöll endast obetydliga röstandelar, exempelvis ECE:s tidigare ordförande Kharatishvili 0,4 %. Trots det stora antalet kandidater kunde valet sålunda avgöras i den första omgången. Vinnaren Margvelashvili framträdde i TV och förklarade sig nöjd med sin röstandel. En TV-kommentator betonade den normalisering och den förändring i synsättet valresultatet innebar i förhållande till tidigare val med röstandelar på över 90 % för Shaakashvili.
Valdeltagandet blev lågt, enligt CEC:s hemsida ca 47 %. Vid våra besök i vallokalerna förhörde vi oss om deltagandet där vid resp. tidpunkt. Av dessa uppgifter att döma kunde ett lågt deltagande förutses. Ett lågt antal röstande försvagar i och för sig valresultatets förankring i väljarkåren men å andra sidan var utslaget så klart att resultatet kan förutses ha blivit desamma också vid ett högre deltagande.
En enskild observatör kan självfallet endast göra några nedslag i valförfarandena och i övrigt bilda sig en uppfattning om valet via media och kontakter med andra observatörer. Det förefaller ändå klart att CEC gjort betydande insatser för att trygga att valen genomfördes på bästa möjliga sätt och med beaktande av påpekanden från tidigare val. Närvaron av 1.200 internationella observatörer bidrar till detta. För den både kvalitativt och kvantitativt mest vägande insatsen står självfallet OSSE med sin långa erfarenhet och sitt täta nät av observatörer. En slutlig utvärdering från OSSE:s sida görs först efter några månader när allt material insamlats och bearbetat. OSSE:s preliminära åsikt omedelbart efter valet var ändå att det i stort fyllt förutsättningarna för att vara ”free, fair and transparent”.
ECE upprätthåller en hemsida med detaljerade uppgifter om presidentvalet på adressen http://cesko.ge/en

Mariehamn 6.11.2013
Lars Ingmar Johansson
lagtingsdirektör em.
styrelsemedlem, Ålands fredsinstitut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna.

The blog pieces are written by the peace institute's present or former staff, guest researchers, board members or invited guest writers. The opinions are the author's own.
FacebookTwitterLinkedin