Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

The Åland Peace Blog

Since the very beginning (in 1992) the Åland Islands Peace Institute has
worked with questions of security, minorities and autonomy. The purpose is
to prevent and manage conflicts, always with a gender awareness. Throughout
the years we have gathered knowledge and strengthened expertise within these
areas, and a new phase was initiated in 2007 with the development of the
Peace Institute's research and investigation capacity. The Peace Institute
arranges seminars, conferences and courses within these areas and regularly
publishes reports and books. We believe that some of the knowledge and
the insights that we acquire should be disseminated to a wider public in a
shorter and quicker form. This is why we are creating the blog. It is
knowledge-oriented and analyzes or comments briefly - but quickly -
news, events and phenomena with the purpose of providing deeper
understanding. The staff and the board of the Peace Institute will
contribute to the blog.

Sia Spiliopoulou Åkermark
Director of the Peace Institute, Associate Professor in International Lawjenny_nyheter

Jenny Jonstoij har arbetat 
för Ålands fredsinstitut
som projektledare för projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, med projektet fair sex samt med tjej- och killgruppsmetoden 
Jenny har en masterexamen 
i stats- och genusvetenskap

Stockholm, april 2013

Under kvinnokommissionen, CSW, i mars diskuterades flera frågor som vi känner igen från den nordiska och även åländska debatten. Till exempel diskuterades sexuellt våld och sexuella trakasserier, våld och hat på nätet och killar och mäns roll i jämställdhetsarbetet. Ålands fredsinstitut, som länge arbetat med genusfrågor och empowerment i internationella samarbeten och som sedan 2010 driver projektet Fair Sex med syfte att förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier bland unga på Åland, deltog i diskussionerna på kvinnokommissionen. 

Samma utgångspunkt när USA och Åland förebygger sexuella trakasserier 
Under veckan i New York fick vi ta del av hur American Association of University Women (AAUW) jobbar för att kartlägga och förebygga sexuella trakasserier i skolan. Deras slutsatser kring förebyggande arbete har mycket gemensamt med Fair Sex projektets utgångspunkter – vi behöver ha en normkritiskt perspektiv och diskutera hur normer kopplade till kön skapar förväntningar på hur tjejer och killar ska vara och bete sig. Dessa diskussioner behöver starta tidigt i livet och involvera såväl tjejer som killar.

Näthat och den nya teknologins utmaningar

Ett flertal organisationer, som t ex AAUW, Scouterna och Soroptimist International lyfte fram ”date våld” och kopplingen mellan modern teknologi och trakasserier/hot på nätet som ett växande problem. Moderna teknologi innebär att vi ständigt är uppkopplade på internet och lever en stor del av vårt liv online. Det finns även GPS funktioner som gör att din geografiska plats ständigt kan vara känd för andra. Teknologin har blivit central i hur vi kommunicerar och har relationer med andra och detta gäller inte minst unga. Men teknologin kan utnyttjas för att kontrollera vad en flick- eller pojkvän gör eller är, för att trakassera eller ”hänga ut” någon på sociala medier, bloggar och communities. Möjligheten att vara anonym kan innebära grövre hot och hat på internet.

Att göra män till en del av lösningen

Två andra teman, som ligger nära fredsinstitutets verksamhet och som diskuterades i New York, är för det första vikten av att fokusera på sociala normer för att få till stånd attitydförändringar – vilket är nödvändigt för att främja jämställdheten och minska våld mot kvinnor. För det andra poängterade många vikten av att involvera killar och män mer aktivt i det våldsförebyggande arbetet eller med andra ord: att göra män till en del av lösningen snarare än att göra dem till problemet. Kanada har sjösatt ett omfattade projekt som heter ”More than a bystander” som handlar om att män uppmanas till att vara mer än åskådare och i stället aktivt säga nej till våld. Kampanjen ”Ring the bell” i Indien är ett annat exempel på samma tema som syftar till att få män att ringa på dörrklockan hos sina grannar då de hör/ser att våld utövas.

Fair Sex i Finland?

Finland arrangerade en paneldiskussion på temat ”transformera sociala normer för att förebygga våld mot kvinnor” där de berättade om sin kommande kampanj riktad mot unga. I april lanseras kampanjen, Min kropp – jag bestämmer, som fokuserar på kroppslig integritet och sexuellt självbestämmande. Helena Ewalds från Institutet för hälsa och välfärd berättade att Fair Sex-projektet är välbekant och att den finländska kampanjen har flera likheter med Fair Sex-projektet. Kampanjen kommer dock tyvärr bara finnas tillgänglig på finska.  

Sammanfattningsvis gav FN-sessionen bilden av att det trots kulturella skillnader finns stora likheter i de problem som behöver tacklas i olika delar av världen vad gäller jämställdhet och våld mot kvinnor och att det också finns många och ibland sammanfallande förslag på lösningar.

Länkar:

American Association of University Women (AAUW): http://www.aauw.org
Soroptimist International: http://www.soroptimistinternational.org
Kampanjen ”Ring the bell”/ Bell bajao: http://www.bellbajao.org
Institutet för hälsa och välfärd: http://www.thl.fi/sv_SE/web/sv

Se fredsinstitutets uttalande som sänts till kommissionen i pdf här.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna.

The blog pieces are written by the peace institute's present or former staff, guest researchers, board members or invited guest writers. The opinions are the author's own.
FacebookTwitterLinkedin