Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

RhodriSom vanligt bestod MR-dagarna av ett fullspäckat program och Nordens eget ursprungsfolk samerna hade en given plats som talare och deltagare. Mycket tangerade områden som jag själv fördjupat mig i- t.ex. miljöfrågor och rätten till deltagande. Bl.a. deltog jag i ett litet seminarium med professor Jonas Ebbesson om Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor vilket var intressant p.g.a. jag funderat över huruvida samerna kan använda sig av just den konventionen för att hävda sig i frågor som rör deras omgivande miljö. Former för samråd behandlades utförligt i flera olika former under de två dagarna- konkreta exempel från fungerande och icke-fungerande deltagandeprocesser belystes med konkreta exempel och t.o.m. ett rollspel där Sia medverkade. Arbetet med Finnmarkseiendommen och processen som ledde fram till uppfyllandet av samernas markrättigheter i Norge presenterades ur olika synvinklar, likaså den i Sverige pågående Laponiaprocessen om samernas roll i skyddet av världsarvet Laponia. Romerna höll i några seminarier om vardagen för en av Sveriges mest utsatta nationella minoriteter vilket ledde till intressanta efterdiskussioner i samband med min tidigare, och kommande, forskning. Rätten till vatten, som är speciellt intressant för mig i och med min medverkan i den svenska klustergruppen för vatten och rättigheter, fick plats under flera programpunkter. En speciell höjdpunkt var att prominenta personligheter som ordföranden i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk, Victoria Tauli-Corpuz, och FN:s tidigare specialrapportör för ursprungsfolks rättigheter, Rodolfo Stavenhagen.

Petra Granholm, forskare & projektadministratör
FacebookTwitterLinkedin